דף הבית אודותינו קולקציות חדשות ומבצעים מועדון חנויות טיפים

תקנון מועדון חברות "העין השלישית"

תוכנית נאמנות ללקוחות העין השלישית ביגוד ייחודי בע"מ (להלן:"התוכנית" ו"העין השלישית" בהתאמה) ומיועדת ללקוחות העין השלישית המעוניינים להיות חברים בתוכנית בכפוף להוראות תקנון זה (להלן: "התקנון").

תוכנית הנאמנות תקפה בחנויות הרשת בישראל בלבד, ואינה תקפה בחנויות עודפים (להלן:  "חנויות העין השלישית")

1.       חברות בתוכנית

 1. חבר בתוכנית הנאמנות הינו מי שהצטרף לתוכנית, ושילם דמי חבר בהתאם להוראות התקנון (להלן: "חבר בתוכנית הנאמנות")
 2. ההצטרפות לתוכנית כרוכה בתשלום דמי חבר שנתיים של 29.90 ₪ (להלן: "דמי החברות"). התשלום יחויב במעמד ההצטרפות. העין השלישית שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, מפעם לפעם, את דמי החברות, להגדילם או להפחיתם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת. למען הסר ספק, במידה וחבר הצטרף לתוכנית ושילם את דמי החברות ולאחר מכן דמי החברות פחתו, לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהם על דמי החברות שכבר שילם.
 3. החברות בתוכנית נרכשת לתקופה של 12 חודשים. עם תום החברות, יהיה רשאי החבר לחדש את חברותו לתקופה נוספת של 12 חודשים, בתשלום של דמי חידוש כפי שיהיו נהוגים בעין השלישית בעת החידוש. מובהר כי בעת חידוש החברות, יהיה כפוף החבר לתקנון בנוסחו כפי שיהיה בתוקף במועד חידוש החברות וכי במועד חידוש החברות, עשויות הטבות התוכנית להשתנות מאלו הקיימות במועד ההצטרפות הראשונית לתוכנית.
 4. החבר מאשר כי הפרטים אשר מסר לעין השלישית הינם נכונים ומלאים והוא מאשר כי יעדכן את העין השלישית אודות כל שינוי בפרטים אלו.

חבר יחשב כמי שהסכים מרצונו החופשי ששמו ופרטיו, כפי שנמסרו על ידו במעמד ההצטרפות לתכנית, וכן כל מידע שיצטבר בקשר לתכנית ו/או רכישות החבר בחנויות העין השלישית ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ"ל, יועבר לעין השלישית  וישמש את העין השלישית לקידום פעולותיה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי ולשם דיוור ישיר לחברי התכנית, כך ששימוש במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. כמו כן  יחשב המידע האמור לקניינה של העין השלישית והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. המועדון רשאי להעביר את המידע הנ"ל לגורמים מטעמו לצורך ביצוע השימושים הנקובים בסעיף זה.

 1. העין השלישית  לא תהא אחראית על אי קבלת דיוור ו/או כל דבר בקשר עם התכנית בגין תקלה ו/או טעות ו/או אובדן ו/או אי מילוי ו/או עדכון של פרטיו האישיים של החבר. 
 2. אנשים אשר גילם אינו עולה על 18 ("קטינים") והמבקשים להתקבל כחברים בתכונית, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת התכנית. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים בחברות בתכנית בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים במסגרת התכנית של העין השלישית  מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
 3. החברות מיועדת ליחידים בלבד (בהבדל מתאגידים, סוכנים ובתי עסק), החברות במועדון הינה חברות  משפחתית וניתנת לשימוש ע"י כל אחד מבני המשפחה בדרגה ראשונה
 4. העין השלישית  שומרת על זכותה שלא לאשר הצטרפות ו/או הארכת חברות בתוכנית ו/או הפסקת חברות על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי כל חובה לנמק זאת.

2.       הטבות התוכנית

 1.  10% הנחה על כל מגוון המוצרים בהתאם למחירי המכירה בהתאם למחירון שבתוקף.

 2.2  המועדון  במהלך פעילות המכירה השוטפת ומעת לעת תעניק מתנות ללקוחותיה בהתאם להחלטתה ותתגמל במבצעים נוספים ו/או הנחות נוספות את חברי מועדון בלבד ואלה כוללים: עד  50% הנחה על פריטים נבחרים,לפחות  פריט אחד בכל שבוע בהנחה מיוחדת ,מתנת יום הולדת בכל שנה.

 1. 2.3          אין כפל הנחות, ההנחות אינן חלות על מבצעי הנחה ייחודיים לחברי המועדון .

2.3.    זיכויים והחלפות

 1. זיכויים והחלפות של פריטים שנרכשו באמצעות כרטיס חברות של העין השלישית  ייעשה על פי נהלי ההחזרות וההחלפות של העין השלישית , כפי שיעודכנו מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי של העין השלישית.

3.       דיוורים

חבר אשר נתן לכך הסכמה, עשוי להיות ממוען על דיוורים שונים, לרבות דיוור בהודעות דוא"ל, בהודעות SMS ו/או בכל דרך אחרת המותרת על פי דין ו/או אשר אושרה על ידי החבר.

4.       חידוש/ביטול/פקיעת חברות בתוכנית

 1. כל חבר יהיה זכאי לפרוש מהתוכנית בכל עת במתן הודעה מפורשת ובכתב. תוך 30 ימים מקבלת הודעתו זו תבוטל חברותו. יובהר, כי אין ביטול החברות מקנה זכות להשבת דמי הצטרפות.
 2. 2. העין השלישית  שומרת על הזכות לבטל חברות בתוכנית, בין היתר בנסיבות בהם החבר נתפס בגניבה, הונאה, מרמה ו/או בכל מקרה אחר בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של העין השלישית , עשה הלקוח מעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של העין השלישית .

5.       כללי

 1. תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות לתכנית וכל חבר נחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בו. העין השלישית שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן הוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלק מהם, לרבות הוראות ההצטרפות לתוכנית, תקופת החברות, סוג ההטבות, וכיוצא בזאת, והכל כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. נוסחו המחייב של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת בהתאם לצורך במשרדי העין השלישית ובאתר האינטרנט של העין השלישית. לחבר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון ו/או שינויים. העין השלישית  שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות התוכנית בכל עת.
 2. אין להשתמש בסימני מסחר, תכנים, שמות, עיצובים ותכנים גראפיים, מוסיקה, קבצים, תמונות, תצלומים,  סרטונים, מלל וסימנים המופיעים באתר האינטרנט של העין השלישית  ו/או בהודעות ופרסומים של התכנית ו/או בדיוורים של התכנית ו/או בכל חומר שיווקי ו/או פרסומי אחר של התכנית ("התכנים"), למטרות שאינן לצורך אישי ובלתי מסחרי. אין להעתיק, להשתמש, להציג, להפיץ או לאפשר לאחר לעשות מי מהפעולות הנ"ל בקשר לתכנים, בכל דרך, לרבות בין היתר באתרי אינטרנט, פרסומים מכל מין וסוג וכיוצא בזה.   
 3. תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומם תהיה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד ולא לכל בית משפט אחר.
 4. בכל פניה בנושאי התוכנית יש לפנות לחברת העין השלישית ביגוד ייחודי בע"מ, אליהו איתן 1 משמר השבעה, טל : 03-9603274  או למייל : shantyo1@walla.com

 

דף הבית | אודותינו | קולקציות | מועדון | חנויות | פרסום | טיפים | צור קשר | דרושים |

 

      

כניסה ללקוחות מסחריים »
האתר עוצב ע"י סטודיו קרנף
עיצוב גרפי | לוגו | אתרי אינטרנט | הפקה | אופנה

נבנה ע"י נקסטק אינטראקטיב - בניית אתרים